Proces rešavanja problema:

Proces rešavanja problema se odvija u sedam koraka.

 1. Prepoznavanje postojanja problema.
 2. Definisanje problema (neostvarena želja)
 3. Postavljanje cilja (šta želimo da postignemo)
 4. Smišljanje mogućih želja.
 5. Procena izbora najboljeg rešenja.
 6. Primena rešenja.
 7. Provera efekta primenjenog rešenja.

Prepoznavanje problema se odvija kroz sledeće faze:

 1. Otkrivanje nezadovoljene želje
 2. Pitanje za podizanje nivoa svesnosti problema: Da li ja nešto želim, a ne dobijam u ovoj situaciji, pa se osećam, mislim i ponašam na ovaj način?

Definisanje problema na način koji omogućava traženje rešenja za problem, odvija se u četiri koraka:

 1. Opis situacije u kojoj se problem javlja.
 2.  Otkrivanje sopstvenih želja u vezi sa situacijom.
 3. Otkrivanje prepreka koje blokiraju želju.
 4. Otkrivanje i definisanje želja drugih osoba uključenih u problem.

Postavljanje cilja se odvija kroz naše razmišljanje šta želimo da postignemo. Formulišite svoj cilj u formi „ Kako da…“ rečenici. U ovoj rečenici izražavamo svoju orjentaciju na akciju i ostvarenje cilja kojem težimo.

Smišljanje mogućih želja. Smislite minimalno tri alternativna rešenja:

 1. Što više ideja (brainstorming). Sve se ideje zapisuju bez predhodne procene.
 2. Sagledati problem sa tačke gledišta neke druge osobe, koje uvažavate.
 3. Prilagođavanje rešenja iz nekih sličnih problem situacija.

Procena izbora najboljeg rešenja.

Da li rešenje zadovoljava želju koja je izražena u „kako da..“ rečenici? Da li je rešenje legalno i socijalno prihvatljivo?

Primena rešenja se odvija kroz sledeće faze:

 1. Planiranje sprovođenja odabranog rešenja.
 2. Preslišavanje.
 3. Odabir najefikasnije izvedbe.

Provera efekta primenjenog rešenja:

 1. Da li je alternativa primenjena prema planu?
 2. Da li je ispunila naša očekivanja?

Brainstorming

Problem

Please follow and like us: