Problemi ponašanja i deca

Kako izgledaju porodice u kojima deca imaju probleme u ponašanju?

 • Malo pozitivnih interakcija sa decom
 • Česte kazne, koje su nedosledne i neefikasne
 • Negativno potkrepljenje asocijalnog ponašanja, time što roditelji kazne dete ili ga konfrontiraju sa činjenicom da se ne ponaša na adekvatan način, a onda se povuku kada dete eskalira asocijalnom ponašanju, tako dete zaključi da eskalacija vodi roditeljskom povlačenju.

Koja uverenja preovladjuju takvim porodicama?

 • Dete: ako nastavim sa agresijom dovoljno dugo roditelji će prestati da me gnjave.
 • Roditelji: ako popustim agresiji dete će me ostaviti na miru.

Roditelji kažnjavaju decu jer problematično ponašanje pripisuju negativnoj nameri deteta, a ne sredinskim faktorima. Dete zbog čestih kazni razvija uverenje da su socijalne interakcije vrlo ugrožavajuće. Cilj je da se u terapiji razvije nov sistem verovanja i da se promene sheme interakcija.

 • Savetuje se roditeljima da gledaju šta prethodi, a šta sledi ponašanje deteta
 • Reframing, od toga da posmatraju svoje dete kao intrinzično loše kao o dobrom detetu sa lošim navikama.
 • Ekteranalizacija problematično ponašanje je spoljni agens-neprijatelj protiv koga se treba boriti—ideju o tome kako to uraditi mogu dobiti kroz eksploraciju situacija u kojima se problematično ponašanje nije javilo a bilo je očekivano.
 • Posebno vreme.
 • Sistem nagrade.

Eliminisanje situacija, faktora koji dovode do eskalacije problematičnog ponašanja…glad, žeđ, nelagoda-tada je manja kontrola ponašanja. Pomaže i pravljenje plana dnevnih aktivnosti koje su rutinizirane. Takodje se roditelji ohrabruju da ne zvocaju, ne okrivljuju, ne prebacuju detetu vezano za problematično ponašanje, već da primene kaznu i ćute.

Koji način komunikacije treba razvijati?

 • Veštine slušanje.
 • Veštine govorenja.

Asocijalno ponašanje

Veštine slušanja

Please follow and like us: