Principi porodičnog vaspitanja

Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva i služi kao posrednik izmedju deteta i sredine. Porodica prenosi na dete osnove kulture, vaspitava moralne navike, pa time ostvaruje i prvu socijalizaciju deteta. Pored metoda i sredstva u vaspitanju dece, značajno mesto zauzimaju i principi u vaspitanju. U daljem tekstu, opisaćemo neke od principa porodičnog vaspitanja.

Princip poštovanja ličnosti deteta

Ovaj princip smo stavili na prvom mestu kao jedan od najvažnijih principa porodičnog vaspitanja. Ako ne postoji ovaj princip, ne mogu se razviti ni ostali principi, pa samim tim ni zdrava ličnost deteta. Dužni smo da uvažavamo dete i njegovo lično dostojanstvo. Potrebno je saslušati dete i njegove predloge, razgovarati, dogovarati se i saradjivati. S druge strane roditelj treba od deteta da zahteva da se odgovorno odnosi prema svojim dužnostima, uz poštovanje detetove ličnosti.

Princip medjusobnog poverenja

Ovaj princip zahteva puno poverenje izmedju članova porodice. Bez poverenja nema uspešnog roditeljstva. Onog trenutaka kada se deca poveravaju roditeljima, možemo govoriti da deca poštuju svoje roditelje.

Princip doslednosti

Ako roditeljski stavovi nisu stabilni i dosledni, onda oni ništa ne znače. Postavljeni zahtevi, obaveze i dužnosti moraju se poštovati i ostvarivati. Dosledan roditelj znači dobar primer i uspešan vaspitač.

Princip individualnog prilaženja

Svako dete je jedinstveno na svoj način. Svaki postupak, mera, zahtev mora biti u skladu sa detetovim razvojnim periodom i individualnim mogućnostima deteta. Svaki roditelj treba dobro da upozna svoje dete.

Princip potpune angažovanosti

Kako su deca ravnopravni članovi porodice, treba ih uključiti u život i rad porodice. Sposobnosti deteta treba aktivirati, razvijati i angažovati.

Princip jedinstvenosti

Nesklad izmedju članova porodice nepovoljno utiče na dete i često može uticati na pojavu neuroze. Princip jedinstvenosti podrazumeva skladno delovanje oba roditelja. Uskladjivanje stavova prema deci je bitno, kako sa psihološkog tako i sa medicinskog stanovišta.

Neuroza

Porodica

Please follow and like us: