Kako rešavati probleme

Problem je bilo koji dogadjaj koji predstavlja opasnost za osobu ili neslaganje izmedju onoga što osoba želi i onoga što se realno dogadja.

Rešavanje problema bi po definiciji značilo sposobnost osobe da upravlja ili vlada različitim zahtevima situacije koja se opažaju kao da prevazile njene kapacitete. Metode savladavanja problema obuhvataju promenu situacije, dok metode savladavanja emocije obuhvataju promenu emocionalne reakcije na situaciju.

Ako imamo praktični problem koje se može rešiti, a nema emocionalnog problema povodom njih, onda rešavamo praktični problem. Ako se problem situacija ne može menjati u ovom trenutku, a imamo emocionalni problem povodom nje, onda rešavamo emocionalni problem.

Rešenjem se može smatrati bilo koji odgovor osobe na negativnu situaciju odnosno problem. Efikasno rešenje je onaj odgovor osobe kojim se problem rešava tako da se povećavaju pozitivne posledice i umanjuju negativne posledice problema.

Istraživanja pokazuju značajnu korelaciju izmedju loših veština rešavanja problema i psiholoških poremećaja. Osobe sa smanjenim kapacitetima za rešavanje problema imaju više depresivnih i anksioznih simptoma u odnosu na osobe koje poseduju odredjene veštine rešavanja problema.Kada se nalaze pod istim nivoima visokog stresa, osobe koje imaju neodgovarajuće veštine rešavanja problema imaju značajno više anksiznosti, depresije od osoba koje imaju odgovarajuće veštine rešavanja problema.

Osobe sa smanjenim kapacitetom za rešavanje problema obično imaju pesimistički stav. Njihova uverenja polaze od stava da su životni problemi nenormalni i katastrofalni, te da se ne mogu rešiti. Sklone su da izbegavaju suočavanje sa problemom. Ponašaju se impulsivno u izboru rešenja. 

Osobe sa razvijenim kapacitetom za rešavanje problema imaju obično optimistički stav. Njihova uverenja polaze od toga da su životni problemi normalni, te da se većina može rešiti ako se uloži adekvatno vreme i napor. Sklone su da probleme vide kao izazov ili mogućnost da iz njih izvuku neku značajnu dobit.

Depresija

Rešavanje problema

Please follow and like us: