Depresija kod dece

Deca i adolescenti koji imaju iskustvo sa depresijom osećaju različite simptome uključujući: afektivne simptome (tuga, depresivno raspoloženje, iritabilnost). Možemo reći da postoji i negativan kognitivni stil (pesimizam, preterana generalizacija, predikcija negativnog ishoda), anhedonija (smanjenje interesovanja i uživanja u uobičajenim aktivnostima). Sve ovo može da uslovi apatiju i socijalno povlačenje, gubitak pažnje i koncentracije, poteškoće u donošenju odluka, problemi sa hranom i spavanjem, insomnija i hipersomnija, somatske žalbe (stomačne tegobe, glavobolje, bolovi u mišićima). Mogu se javiti i  bihejvioralni problemi (acting out ili agresivno ponašanje), umor, psihomotorna agitacija, loše smopoštovanje, bezvrednost, osećanje krivice, beznadežnost, bespomoćnost, suicidne ideje, preokupacija smrću i suicidi.

Mogu se javiti i emocionalni simptomi.  Dete ima uglavnom negativno raspoloženje koje može biti povezano sa njegovim osećanjem manje vrednosti (disforija) kao i gubitak uživanja u aktivnostima u kojima je do tada uživalo.  Takođe, se mogu javiti uz ove simptome i iratibilnost koja može dovesti do interpersonalnih problema u školi, sukoba sa vršnjacima ali i u unutar porodice.

Gubitak interesovanja za uobičajene aktivnosti, iritabilnost, fizičke žalbe, interperonane poteškoće, korišćenje suptanci, nervoza, nisko akademsko postignuće.

Distimija je hronična, nizak nivo depresije koji može kod adolescenata da traje i četiri godine. Oni su melanholični, imaju manji nivo energije, ispoljavaju nekoliko pozitivnih osećanja i imaju crn pogled na budućnost i život. Imaju problem sa koncentracijom, spavanjem i apetitom.

Ako primetite neke od ovih simptoma kod svoga deteta, a da traju duži period, potrebno je potražiti pomoć psihologa.

Distimija

Depresija

Please follow and like us: